Rushing To Meet You – Clydie King (Rushing To Meet You, 1976)

Rushing To Meet You – Clydie King (Rushing To Meet You, 1976)